Close
Zeytinburnu/İstanbul Çırpıcı Mah. Prof. Dr. Aziz Ergin Cd No:74, 34025
0212 416 81 23 yivset@yivset.com.tr
Open hours: Hafta İçi 09:00 - 17:00

1- 21 yaşını bitirmemiş olmak,

2- Fiziki (dahiliye, ortopedi, göz, KBB, nöroloji) ve psikolojik yönden engel hali bulunmak,

3- 6136 Sayılı Kanununa muhalefet suçundan altı aydan fazla hapis cezasına mahkum olmak,

4- Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunmak,

5- Ruhsatlı silahıyla suç işlemek veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmak,

6- Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar  ile bu suçların birinden mahkum olmak,

7- Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olmak,

8- Taksirle veya basın yoluyla  işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak,

9- Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına  veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olmak,

10- Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giymek,

11- Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işlemek ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak,

12- Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmemek,

13- Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşımak,

14- Kısıtlı olmak ile kamu hizmetinden yasaklı olmak,

15- Orman Kanunun 108.maddesi gereğince ceza almış olmak,

16- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359. Maddesi gereğince ceza almış olmak.​*** Yukarıda belirlenen suçlarla ilgili olarak, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da suç kaydı mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile silah ruhsatı almaya engeldir.


*** Detaylı bilgi için 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 16. Maddesine bakınız.​